dance


Vladimir Malakhov – baletni koreograf, Leonard Jakovina – ravnatelj baleta
Emi Hariyama – balerina, suradnica koreografa


Vladimir Malakhov

Vladimir Malakhov

Vladimir Malakhov

Vladimir Malakhov

Vladimir Malakhov

Vladimir Malakhov

Vladimir Malakhov

Vladimir Malakhov

Leonard Jakovina

Leonard Jakovina

Emi Hariyama

Emi Hariyama

Vladimir Malakhov Ambrotype from Robert Gojević on Vimeo.